ระบบเอกสาร easyweb

folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 537 |
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 12 ธันวาคม 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 529 |
พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 638 |
พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2547 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 583 |
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 549 |
พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 564 |
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 535 |
พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 488 |
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 565 |
พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2546 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 586 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2545 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 772 |
พระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2525
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2544 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 508 |
พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2544 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 504 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2485 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 519 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาล พุทธศักราช 2487
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2487 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 522 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2487 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 529 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ที่เปลี่ยนแปลงใหม่ พุทธศักราช 2487
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2487 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 495 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2488)
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2488 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 513 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่บางตำบล พุทธศักราช 2488 (วันที่ประกาศ 18 ธันวาคม 2488)
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2488 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 525 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในเขตเทศบาลซึ่งได้จัดตั้งขึ้นใหม่ พุทธศักราช 2489
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2489 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 506 |
101 - 120 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7