ระบบเอกสาร easyweb

folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2521
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2521 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 509 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พ.ศ.2520
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2521 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 496 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ.2520
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2520 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 497 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2519 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 649 |
1132 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 489 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 650 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 562 |
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 466 |
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 6 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 483 |
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 876 |
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 519 |
พระราชกฤษฎีกา ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ.2561
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 548 |
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 511 |
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 479 |
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485 |
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514 |
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 658 |
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 579 |
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 689 |
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 484 |
41 - 60 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7