ระบบเอกสาร easyweb

folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 625 |
พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 561 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การคลัง การงบประมาณ และการพัสดุของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 560 |
พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 553 |
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
เผยแพร่วันที่ : 20 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 504 |
พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 588 |
พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 2527
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 534 |
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 639 |
พระราชบัญญัติกำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2529
เผยแพร่วันที่ : 23 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 517 |
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2549 พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 502 |
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 541 |
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2549 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21036 |
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 524 |
พระราชกฤษฎีกากำหนดเงินประจำตำแหน่งเงินค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยารองประธานสภาเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยาฉบับที่2พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 517 |
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษาของนายกเมืองพัทยา พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 593 |
พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา
เผยแพร่วันที่ : 12 สิงหาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 494 |
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2548 พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 501 |
สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการน้ำ
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 609 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6]
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 540 |
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2548 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 757 |
81 - 100 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7