ระบบเอกสาร easyweb

folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2556 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 575 |
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2553 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 528 |
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 767 |
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 677 |
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 511 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1837 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ในท้องที่นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาล พ.ศ. 2516
เผยแพร่วันที่ : 5 ธันวาคม 2516 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 521 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 493 |
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 770 |
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 485 |
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 549 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2541
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514 |
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2551 พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 510 |
พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 820 |
พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 916 |
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 527 |
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง กำหนดวันเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 531 |
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2521- พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2550 พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 497 |
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2550
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 535 |
พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 574 |
61 - 80 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7