ระบบเอกสาร easyweb

folder พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2539 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 913 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2538
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2538 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 622 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2537 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 604 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2537 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 668 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2535
เผยแพร่วันที่ : 31 ธันวาคม 2535 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 598 |
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2535 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 504 |
พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2535 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 532 |
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2534 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 533 |
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2534
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2534 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 534 |
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2534 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 491 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2532 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 514 |
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2528 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 617 |
พระราชกฤษฎีกาเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิตเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานครและราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2527
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2527 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 551 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 บังคับในเขตเทศบาลทุกแห่งที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ พ.ศ.2527
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2527 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 673 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เทศบาลเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม และเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2526
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2526 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 519 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เทศบาลเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ทม.สระบุรี จ.สระบุรี เทศบาลเมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีและเมืองพัทยา จ.ชลบุรี พ.ศ.2525
เผยแพร่วันที่ : 23 ตุลาคม 2525 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 512 |
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2525 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 508 |
พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503 ในเขตเทศบาลตำบลวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เทศบาลเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ.2523
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2523 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 503 |
พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2522 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 554 |
พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. 2522
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2522 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 530 |
21 - 40 (ทั้งหมด 128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7