การประเมิน ita 2021


การประเมิน ita 2021 หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 ได้มีกำหนดการออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยการประเมินในปีนี้ จะมีการประเมินที่เร็วกว่าปีที่ผ่านมา โดยการประเมินจะแบ่งขั้นตอนในแต่ละช่วงดังนี้

  • เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 เป็นการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ itas
  • เดือนมีนาคม-เมษายน 2564 เป็นการบันทึกข้อมูล OIT เข้าสู่ระบบ ซึ่งในปีนี้จะมีเวลาในการดำเนินการสองเดือน
  • เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2564 เป็นการบันทึก IIT EIT เข้าสู่ระบบ
  • เดือนมิถุนายน 2564 ชี้แจงและยืนยันข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร OIT
  • เดือนสิงหาคม 2564 ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมิน

เพื่อให้เกิดความพร้อมในการประเมินในปีนี้ทางเราได้เตรียมระบบ และได้ทำการอับเดตให้ครอบคลุมการประเมินในปีที่จะมาถึง เพื่อให้ผลการประเมินมีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของ อบต เทศบาล มากที่สุดนะครับ

หน่วยงานที่ยังไม่มีเว็บไซต์ หรือต้องการปรับปรุงเว็บไซต์เดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถติดต่อกับทางเราเพื่อจัดทำและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของท่าน ให้สามารถตรวจประเมิน ITA ปี 2564 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดได้เลยนะครับ