ระเบียบในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์

วันนี้มีข่าวสารมาอับเดตให้กับหน่วยงานที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ หรือกำลังจะดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ แต่ยังหาระเบียบในการเบิกจ่ายไม่ได้นะครับ ตอนนี้มีระเบียบที่บังคับใช้ใหม่เกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ซึ่งบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบนี้ได้กำหนดให้การจัดทำเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นค่าใช้จ่ายในงบประมาณประเภท “ค่าใช้สอย” ซึ่งอยู่ในหมวด 2 ข้อ 11 ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยมีดังนี้ (10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ สามารถดาวน์โหลดระเบียบได้ที่นี้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)  

โดยระเบียบได้ระบุเพิ่มเติมอีกว่า “ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง” ถือเป็น “ค่าสาธารณูปโภค” หมวด 9 ข้อ 18 (4) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

การจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานก็จะมีระเบียบในการเบิกจ่ายที่ชัดเจนขึ้นโดยมีหลักการเบิกจ่ายดังนี้นะครับ

  1. ค่าจัดทำเว็บเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าใช้สอย
  2. ค่าต่ออายุเว็บไซต์ (ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) เป็นค่าสาธารณูปโภค

หน่วยงานไหนที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น อบต. เทศบาล หรือหน่วยงานอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้เลยนะครับ

ดาวน์โหลดระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริการงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562