ระบบเอกสาร easyweb

folder กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2552 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1359 |
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1436 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.22551 (มท 0808.2/6250)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1129 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2551
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2551 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1222 |
กฏกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1489 |
กฎกระทรวง กำหนดบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1225 |
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1211 |
กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1328 |
ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบและสอบสวนคดีละเมิดข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1381 |
ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการใช้ห้องสมุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1178 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4731 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1174 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1152 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1446 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1396 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1151 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1178 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1147 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำกับยุทธศาสตร์และการบริหารจังหวัด พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1154 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2550 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1078 |
121 - 140 (ทั้งหมด 161 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9