e-Services ระบบบริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

e-Services ระบบบริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเสริมการทำงาน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้ทุกเวลาโดยเราได้พัฒนาระบบเพิ่มเติมดังนี้

ด้านที่ 1 งานบริการที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตประชาชน
การบริการที่เกี่ยวข้องกับเด็กแรกเกิด เด็กเล็ก และนักเรียน
ขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ขอสละสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
สมัครเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สมัครเข้าเรียนโรงเรียน
การบริการที่เกี่ยวข้องกับเบี้ยสวัสดิการ
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการ
ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การบริการขอรับเงินค่าจัดทำศพ/ฌาปณกิจ
ขอรับเงินทำศพกรณีมีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐของผู้สูงอายุ
ขอรับเงินทำศพกรณีไม่มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐของผู้สูงอายุ
ขอรับเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ กองทุนธนาคารขยะ
การร้องทุกข์ออนไลน์
ถนน/ไหล่ทาง ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ตัดแต่งกิ่งไม้ น้ำอุปโภคบริโภค ขยะ ต้นไม้สาธารณะ เหตุเดือดร้อนรําคาญ
ด้านที่ 2 งานบริการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
บริการทะเบียนพาณิชย์
จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ
จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจ
การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม
ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ชำระภาษีป้าย
ชำระภาษีอากรการฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ชำระภาษีอื่น ๆ (เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และการขอใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด
ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย สถานที่สะสมอาหาร และต่ออายุใบอนุญาต
ยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการตลาด และต่ออายุใบอนุญาต
ด้านที่ 3 สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
บริการจัดเก็บขยะ
ขออนุญาตการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
ขออนุญาตกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
ขอต่ออายุใบอนุญาตการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอย
ขอต่ออายุใบอนุญาตกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือขยะมูลฝอย
ลงทะเบียนขอรับ/เปลี่ยนถังขยะ และบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะ
บริการทะเบียนสัตว์เลี้ยง
ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว
แจ้งฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าประจำปี ของสุนัขและแมว
แจ้งการทำหมันสุนัขและแมว
แจ้งลบสุนัขและแมวออกจากทะเบียนฯ
อื่น ๆ
ขออนุเคราะห์รถรับ-ส่งผู้ป่วย
ขอกำลังอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน
ด้านที่ 4 งานบริการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
ด้านที่ 5 ด้านการร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงาน อปท.
ร้องเรียนการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ