ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว โดยทางทีงานของเราขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในปี 2565 โดยเรามีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ita ในระดับ AA และ A เป็นจำนวนมาก  (ดาวน์โหลดประกาศ ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หน่วยงานที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA มีดังนี้

1. อบต.วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
2. อบต.ดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. อบต.สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
4. เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
5. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
6. อบจ.สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
7. อบต.เด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
8. อบต.บึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
9. อบต.โพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
12. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
14. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย
15. เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
16. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
17. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
18. อบต.ห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
19. อบต.วังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
20. เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
21. เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
22. เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
23. อบต.โนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
24. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
25. อบต.น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
26. อบต.ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
27. อบต.ศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
28. เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
29. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
30. เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
31. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
32. เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
33. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
34. เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
35. เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
36. อบต.โคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
37. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
38. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
39. เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
40. เทศบาลตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
41. องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
42. เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
43. อบต.ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
44. อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
45. อบต.หาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
46. เทศบาลตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
47. อบต.โพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
48. อบต.ปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
49. อบต.ลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
50. เทศบาลตำบลทุ่งฝน อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
51. อบต.คลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
52. เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
53. อบต.ท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
54. เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
55. อบต.นิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
56. เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
57. อบต.สมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
58. อบต.ดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
59. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
60. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
61. องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
62. อบต.ลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
63. อบต.ตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
64. เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
65. อบต.บ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
66. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
67. อบต.สบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
68. อบต.โนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

หน่วยงานที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ A มีดังนี้

1. อบต.เตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
2. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
3. อบต.โป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4. เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
5. อบต.บางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
7. อบต.บ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
8. อบต.หนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
9. เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
10. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
12. เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
13. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
14. อบต.ห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
17. อบต.จารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
18. อบต.โนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
19. อบต.นาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
20. เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
21. อบต.ท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
22. อบต.แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
23. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
24. เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
25. เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
26. อบต.ยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
27. เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
28. อบต.โพนแพง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
29. อบต.ช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
30. องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
31. อบต.บางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
32. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
33. อบต.เดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
34. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
35. เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
36. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ้ม อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
37. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
38. อบต.ศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
39. อบต.น้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
40. อบต.นายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
41. อบต.ปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
42. อบต.ค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
43. อบต.วังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
44. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
45. อบต.บ้านฝาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
46. เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
47. อบต.พรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
48. เทศบาลตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
49. อบต.ยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
50. เทศบาลตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
51. อบต.สมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง
52. อบต.บางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
53. อบต.บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
55. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
56. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
57. อบต.ช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
58. อบต.บาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
59. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
60. เทศบาลตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธ์
61. อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
62. เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
63. เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
64. อบต.คำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
65. อบต.โพนงาม อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
66. อบต.หัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
67. องค์การบริหารส่วนตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
68. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
69. เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
70. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
71. อบต.ตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
72. อบต.บะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
73. อบต.โคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
74. อบต.เมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
75. เทศบาลตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
76. อบต.กุดค้า อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี
77. อบต.สมสนุก อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
78. อบต.บ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย
79. อบต.วังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
80. องค์การบริหารส่วนตำบลคําครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
81. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
82. อบต.กุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
83. เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
84. อบต.ห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
85. เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
86. เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
87. อบต.พะทาย อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
88. อบต.บ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
89. อบต.บ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
90. เทศบาลตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
91. อบต.ริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
92. อบต.บ้านเอื้อง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
93. อบต.ไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
94. อบต.โพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
95. อบต.รามราช อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
96. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
97. อบต.พะเนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
98. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
99. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
100. อบต.ยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
101. เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
102. อบต.ภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
103. อบต.ธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
104. องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
105. อบต.ทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
106. อบต.บางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
107. องค์การบริหารส่วนตำบลลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย
108. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
109. เทศบาลตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
110. อบต.ดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
111. อบต.ปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
112. อบต.พระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
113. อบต.โคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
114. อบต.บ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
115. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
116. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
117. องค์การบริหารส่วนตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
118. อบต.หนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
119. เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
120. องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
121. อบต.บางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
122. อบต.บางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
123. อบต.หนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
124. องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
125. อบต.หนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
126. อบต.ร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
127. องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
128. เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
129. เทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
130. เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
131. เทศบาลตำบลคำก้าว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
132. เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
133. เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
134. อบต.โพธิ์ตาก อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
135. อบต.โคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
136. อบต.ชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
137. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
138. เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
139. เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
140. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


หน่วยงานที่ได้คะแนนผ่านทั้ง 43 ข้อ 100% มีดังนี้
 การเปิดเผยข้อมูล 100% และการป้องกันการทุจริต 100%
(เป็นคะแนนในการเผยแพร่เอกสารและการบริการผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน) ได้แก่

1. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. อบต.ดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. อบต.บึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
4. อบต.พรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
5. อบต.ศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
6. อบต.คลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
7. อบต.ห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
8. อบต.ลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
9. อบต.โคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
10. เทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
11. อบต.บะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
12. อบต.บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
13. เทศบาลตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
14. เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
15. เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
16. เทศบาลตำบลบัวสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
17. เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
18. อบต.ช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
19. อบต.ช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
20. อบต.เด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
21. เทศบาลตำบลดอนอะราง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
22. อบต.เดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
23. อบต.ดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
24. อบต.นายูง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
25. อบต.หัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
26. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
27. เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
28. เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
29. เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
30. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
31. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
32. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
33. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน จังหวัดสกลนคร
34. เทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
35. เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
36. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
37. เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
38. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม
39. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
40. อบต.หนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
41. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
42. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
43. เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
44. เทศบาลตำบลสร้างก่อ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
45. อบต.โพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
46. อบต.สาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
47. อบจ.สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
48. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด
49. เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
50. อบต.ตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
51. อบต.เตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
52. เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
53. อบต.ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
54. เทศบาลตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
55. อบต.วังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
56. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
57. เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
58. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานที่ต้องการเราจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเราได้เพื่อขอรับคำแนะนำจาก
เราเพื่อจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป