ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 

เราได้ทำการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยข้อ 7 กำหนดให้ “การติดต่อราชการให้ดำเนินการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเว้นแต่กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารลับชั้นลับที่สุดตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความบับของทางราชการฯ”

โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของเรามีคุณสมบัตรงตามกับระเบียบกำหนดซึ่งจะเปิดให้ใช้งานตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 สำหรับลูกค้าที่จัดทำเว็บไซต์กับทางเรา โดยตัวระบบจะมีการอับเดตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

โดยระบบทำงานด้วยเครื่อง server ที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบป้องกัน ระบบอีเมลล และระบบสำรองข้อมูลทุกวันเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูล

หน้าจอทะเบียนหนังสือส่ง

หน้าจอการบันทึก ทะเบียนหนังสือส่ง

หน้าจอการส่งอีเมลผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนด ภาคผนวก 7 ข้อ 4

หน้าจอ แบบทะเบียนหนังสือส่ง ตามระเบียบฯ แบบที่ 14

หน้าจอทะเบียนหนังสือรับ
ระบบสามารถตรวจสอบข้อมูลจาก อีเมลกลาง และบันทึกเข้าระบบรับหนังสือได้ทันที

หน้าจอการบันทึกทะเบียนหนังสือรับ

แบบทะเบียนหนังสือรับ ตามระเบียบฯ แบบที่ 13

หน้าจอแสดงการตั้งค่าระบบ