ปฏิทินการประเมิน ITA 2565(OIT)

ปฏิทินการประเมิน ITA 2565(OIT)

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถใช้ประกอบการวางแผนเตรียมการประเมินตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป ดาวน์โหลดประกาศคลิก > itaplan2022

  • 1 มกราคม 2565 –28 กุมภาพันธ์ 2565 ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูลประกอบการประเมิน
  • 1 มีนาคม 2565 –30 เมษายน 2565 เก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
  • 1 พฤษภาคม 2565 –31 พฤษภาคม 2565 ให้คะแนนแบบวัด OIT
  • 1 มิถุนายน 2565 –15 มิถุนายน 2565 ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT
  • 16 มิถุนายน 2565 –30 มิถุนายน 2565 ยืนยันแบบวัด OIT