ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564


สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว โดยทางทีงานของเราขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในปี 2564 โดยเรามีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน ita ในระดับ AA และ A เป็นจำนวนมาก โดยในส่วนของคะแนน OIT ลูกค้าของเราเกือบทั้งหมดผ่านการประเมิน และมีหน่วยงานที่ได้คะแนน ita หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัล ITA Awards 2021 (ดาวน์โหลดประกาศ ITA_Awards)

ประเภทที่ 1 รางวัลโล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ที่มีผลการประเมินสูงสุด มีดังนี้

1. เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี

รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินฯ ในระดับ AA มีดังนี้

 1. เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอขอนแก่น จังหวัดเมืองขอนแก่น
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลแช่ช้าง อำภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลยม อำภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
 5. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย อำภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง อำภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ อำภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำภอเมือง จังหวัดเลย
 13. เทศบาลตำบลกุดบาก อำภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 14. เทศบาลตำบลกุดแฮด อำภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
 16. องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
 17. เทศบาลตำบลหนองลาด อำภอเมือง จังหวัดสกลนคร
 18. องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 19. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 20. เทศบาลตำบลหนองหลวง อำภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 21. เทศบาลตำบลบะหว้า อำภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 22. เทศบาลตำบลท่าเกษม อำภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
 23. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 24. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขนอน อำภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 25. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา อำภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์


หน่วยงานที่ได้คะแนนผ่านทั้ง 43 ข้อ 100% มีดังนี้
 การเปิดเผยข้อมูล 100% และการป้องกันการทุจริต 100%
(เป็นคะแนนในการเผยแพร่เอกสารและการบริการผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน) ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลบะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 2. เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 3. เทศบาลตำบลกุดแฮด อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
 4. อบต.ดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
 6. อบต.น้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
 7. อบจ.สิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
 9. อบต.น้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 10. อบต.เดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 11. อบต.หนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
 12. อบต.เตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
 14. เทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 16. อบต.แคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
 17. เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 18. อบต.กะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 19. อบต.ท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
 20. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
 21. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 22. เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
 23. อบต.โนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
 24. เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
 25. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
 26. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
 27. อบต.หนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
 28. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่ได้คะแนนผ่าน 100% ของด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือด้านการป้องกันการทุจริต เรามีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ในการขับเคลื่อนหน่วยงานในการเผยข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของของหน่วยงาน และเป็นช่องทางในการติดต่อระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ

หน่วยงานที่ต้องการเราสามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเราได้เพื่อขอรับคำแนะนำจากเราเพื่อจัดทำเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป