เตรียมความพร้อมประเมิน ITA2021(OIT) อบต เทศบาล

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ita 2021 ปีงบประมาณ 2564 ทางเราได้อับเดตผลการประเมินลูกค้าเราในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานที่กำลังจะจัดทำเว็บไซต์เพื่อรับการประเมิน ITA ในปีนี้

ทางเราได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมิน ita ประจําปี 2563 เพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานที่ต้องการจัดทำเว็บไซต์ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้คะแนน 100% ทั้งในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการป้องการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินในปีต่อไปเราได้รวบรวมในส่วนของหน่วยงานที่มีคะแนนจาก 85 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ทั้งสองด้านของการประเมิน เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นๆใช้เตรียมการตรวจ

100% การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการป้องกันการทุจริต
เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
100% เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

100% เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
96% องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
96% เทศบาลตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
96% องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
95% องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
95% เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
95% องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
94% องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
93% องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
93% องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
93% เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
93% องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย
93% เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
93% เทศบาลตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
91% เทศบาลตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
91% องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
91% เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
90% องค์การบริหารส่วนตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
87% เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
87% องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
86% เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
86% องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

การป้องกันการทุจริต
100% เทศบาลตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
100% องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
100% เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
100% องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
100% องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
100% เทศบาลตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
100% องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
100% เทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
100% เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
100% องค์การบริหารส่วนตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
100% องค์การบริหารส่วนตำบลโพนโก อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
100% องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
100% องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
94% องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
94% องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
94% เทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
94% เทศบาลตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
94% องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
94% องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
88% เทศบาลตำบลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
88% องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
88% องค์การบริหารส่วนตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
88% เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
88% เทศบาลตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
88% องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
88% องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี
88% เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานที่ต้องการให้เราจัดทำเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเป็นมาตรฐานในการตรวจ ita สามารถสอบถามข้อมูลจากทางเราได้เลยนะครับ