ผลการประเมิน ita 2020


ในวันนี้สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ทำการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563 ซึ่งในการประเมิน ita จะประกอบด้วยผลการประเมิน 3 ส่วนได้แก่ iit คือการประเมินบุคลากรภายใน eit คือการประเมินความพึงพอใจของผู้มาเข้ารับบริการ  และส่วนสุดท้ายก็คือ oit ก็คือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งในส่วนนี้จะต้องทำการเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางปปช.จะทำการกำหนดหัวข้อในการตรวจประเมิน โดยจะกำหนดตามมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารกับประชาชน

 

ในปีนี้ได้ทำการประกาศผลเรียบร้อยแล้ว โดยคะแนนจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ ผ่านและไม่ผ่าน หน่วยงานที่จะผ่านการประเมินคือต้องมีคะแนนมากกว่า 85 เปอร์เซ็น และหน่วยงานที่มีคะแนนเฉลี่ยในการประเมินทั้ง 3 ด้านที่มีคะแนนมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ จะผ่านการประเมินในระดับยอดเยี่ยมหรือระดับ AA ในส่วนของคะแนนปีนี้ทางทีมงานเราได้รวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ในระบบของเรา โดยลูกค้าส่วนใหญ่ผลการประเมินออกมาเป็นที่น่าพอใจ คืออยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 85 

 

ซึ่งในขณะนี้เรากำลังทำการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ เนื่องจากในผลการประเมินภาพรวม ita จะมาจากการประเมิน 3 ส่วนดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เพื่อให้เห็นถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงเราจึงได้แยกคะแนนในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือ oit ออกมาอีกส่วนหนึ่ง

 

จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นมีหน่วยงานที่เป็นลูกค้าเราหลายหน่วยงานได้คะแนนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเต็ม 100% ซึ่งเราจะนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานอื่นๆ ทำการปรับปรุงเว็บไซต์ และเนื้อหาเพื่อให้ผลการประเมินออกมาดีที่สุด และตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุดตามหลักเกณฑ์ที่ ปปช.กำหนด 

 

ทีมงานของเราขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ในระดับ 100% เป็นความภาคภูมิใจของทางเราที่เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้สามารถตอบสนองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 

เราจะนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดให้ท่านทราบในโอกาสต่อไปเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานอื่นๆสามารถนำไปปรับปรุงหน่วยงานของตัวเอง

 

สำหรับหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุงเว็บไซต์หรือจะทำเว็บไซต์ใหม่ทางเรามีทีมงานที่จะสามารถช่วยให้เว็บไซต์ของท่านเป็นเว็บไซต์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถปรึกษาติดต่อสอบถามเราได้ เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ยุคดิจิตอลอย่างแท้จริง