การประเมิน ita

การประเมิน OIT ประจำปี 2563

1.โครงสร้าง
-แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
-ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนราชการภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้าน

2.ข้อมูลผู้บริหาร
-แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน
-ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

3.อำนาจหน้าที่
-แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฏหมายกำหนด

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผน เช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะบังคับใช้ครอบคลุมปีพ.ศ 2563

5.ข้อมูลการติดต่อ
-ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสารที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

7.ข่าวประชาสัมพันธ์
-แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นปี พ.ศ.2563

8.Q&A
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆและหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบสอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางเช่น Webboard กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

9.Social Network
-แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานเช่น  Facebook Twitter Instagram เป็นต้น
-สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

10.แผนการดำเนินงานประจำปี
-แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใชัปี พ.ศ. 2563

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
-มีเนื้องหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
-เป็นข้อมูลผลงานของปี พ.ศ.2563

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยืดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือการปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริกการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดอย่างใร เป็นต้น

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
-แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
-เป็นข้อมูลในการให้บริการปี 2563

16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
-แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
-เป็นรายงานผลของปีพ.ศ 2563

17.E-Service
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตำแหน่งที่ได้รับการจัดสรร  งบประมาณตามประเภทการใช้จ่าย เป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พศ 2563 

19.รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
-แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าเช่น ความก้าวหน้าการใช้งบประมาณเป็นต้น
-เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีพ.ศ 2563

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค  ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-เป็นรายงานของปีพ.ศ 2552

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
-แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ 2563การแสดง

22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
-แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  เช่น ประกาศเชิญชวน
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ. 2563

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
-แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
-เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีพ.ศ 2563

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
-แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
-เป็นรายงานผลของปีพศ 2562

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
-นโยบายของผู้บริหารสูงสุดคือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานปีพ.ศ 2563

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
-แสดงการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25
-เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ 2563

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังบังคับใช้ในหน่วยงานปี พ.ศ. 2563

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี
-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
-เป็นรายงานของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียด ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการเป็นต้น 

30.ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

31.ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตประจําปี
-แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
-มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน  เช่น จำนวนเรื่องร้องเรียน เรื่องที่ได้รับการดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
-เป็นข้อมูลปี พ.ศ. 2563 

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์
-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

34.เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
-แสดงเนื้อหาเจตจำนงหรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
-ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน 

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
-เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี
-แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินเช่นผลการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงมาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

37.การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงฯ
-เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
-เป็นการดำเนินการปี พ.ศ. 2563 

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563 

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการเป็นต้น
-เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
-แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
-เป็นข้อมูลระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
-แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
-มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
-ใช้รายงานผลของปี พ. ศ. 2562 

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. 2562
-มีรายละเอียดการวิเคราะห์ประเด็นข้อมูลบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานเป็นต้น
-มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆเช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น 

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

ออกแบบให้มีข้อมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2562
O1 โครงสร้าง
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
O8 Q&A
O9 Social Network
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ