ระบบแสดง ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย

ระบบแสดง ประกาศ ระเบียบ กฎหมาย เพื่อรวบรวมให้สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครพนม(ก.อบต.นครพนม)

http://nkpn.easywebsoft.net/index/