Local CMS ระบบจัดการเว็บไซต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับคำว่าเว็บไซต์สำเร็จรูป แน่นอนกว่าการที่เราจะทำเว็บไซต์ซักเว็บหนึ่งก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ หรือจ้างคนที่มีความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์  และอีกช่องทางหนึ่งคือการใช้เว็บไซต์สำเร็จรูป

หน่วยงานราชการก็เช่นกันมีหลายหน่วยงานเลือกใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปซึ่งข้อดีคือสามารถสมัครใช้งานง่าย แต่ข้อจำกัดคือไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยงานภาครัฐ อีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานส่วนมากจะทำคือการจ้างบริษัท หรือบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทำเว็บไซต์พัฒนาขึ้นมาซึ่งวิธีนี้ก็อาจจะได้เว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพสูง แต่ข้อจำกัดคือเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไขเนื้อหาในเว็บไซต์จำเป็นจะต้องใช้บริการจากผู้ให้บริการอีกครั้ง ซึ่งหมายความว่าต้องมีค่าใช้จ่ายอีก

ด้วยเหตุผลนี้เราจึงได้พัฒนาระบบของเราซึ่งมีคุณสมบัติดังนีั้

  1. ระบบออกแบบมาเพื่อหน่วยงานราชการ จึงมีคุณสมบัติต่างๆ ในการสนับสนุนการทำงานครอบคลุมทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการตรวจประเมินต่างๆ ของ อบต. เทศบาล
  2. ระบบใช้เทคโนโลยีใหม่ในการออกแบบรูปแบบเว็บไซต์ และฐานข้อมูลจึงทำงานเว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ระบบมีการอับเดตสม่ำเสมอ เพื่อให้รองกับการใช้งาน การตรวจประเมิน การปรับปรุงข้อบกพร่อง และการเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ
  4. ไม่จำกัดพื้นที่
  5. ไม่จำกัดเมนู

ระบบของเราออกแบบให้ใช้งานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต เทศบาล โดยเฉพาะโดยเน้นการใช้งานง่าย ลูกค้าทั้งหมดของเราจึงสามารถใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาใดๆ หน่วยงานใดต้องการทำเว็บไซต์สามารถปรึกษา และสอบถามข้อมูลจากเราได้ฟรีครับ