การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการผ่านเว็บไซต์

ปัจจุบันอินเตอร์เน็ต ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูลสามารถทำได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เราสามารถใช้มือถือ ในการเข้าถึงข้อมูลทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ เอกสาร รวมทั้งสามารถติดต่อสื่อสารกับแบบเห็นหน้าตา จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีทำให้เราติดต่อกันได้ง่ายขึ้น

การนำมาใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐของเทคโนโลยีในปัจจุบันคือ การนำมาเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ทำการทำงานหน่วยงานราชการมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็ว และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันจึงมีการออกระเบียบให้หน่วยงานภาครัฐต้องเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ facebook และช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้เป็นช่องทางติดต่อกับประชาชน

อนาคตเทคโนโลยีในการสื่อสารจะเป็นช่องทางหลักหรืออาจจะเป็นช่องทางเดียวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็เป็นไปได้ เราจึงได้พัฒนาระบบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ขึ้น โดยรองรับ อบต. เทศบาล และหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ หรือสามารถต่อต่อสอบถามได้ได้โดยตรงที่ โทร/Line 0982293165