เว็บไซต์ท้องถิ่นทั่วประเทศ

เราได้ทำฐานข้อมูลเว็บไซต์ อปท. ทั่วประเทศ ซึ่งขณะอยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยระบบจะสามารถเพิ่มข้อมูลได้โดยหน่วยงานท่านเอง  และสามารถเชื่อมโยงกันทั้งหมดในอนาคต สามารถดูรายละเอียดได้ที่

http://www.ts-local.com/demo_local/