องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

url : http://www.ladnga.go.th

ทำเว็บไซต์ หน่วยงาน อบต. เทศบาล เพียงปีละ 4,000 บาท